โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน (BIG Cleanning Day) ม.1 บ้านคำก้อม

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดภายในบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 สายทางบ้านนายบุญมี ศิลาชัย – นายจันทร์ ภูผักแพรว ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตาราง ป.ป.ช. 01

สรุปราคากลาง และแบบ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดภายในบ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 สายทางบ้านนายช่วย แก้วคูณ – ร.ต.ท.สุวรรณ เรืองกระโทก ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตาราง ป.ป.ช. 01

สรุปราคากลาง และแบบ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4

สุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 กุมพาพันธ์ จ้าง

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 กุมพาพันธ์ ซื้อ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายอุดม กำแหง – นายประสิทธิ บุญกอ

คสล. หมู่ที่ 1

ตาราง ป.ป.ช. 01 คสล. ม.1