โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน (BIG Cleanning Day) ม.1 บ้านคำก้อม

สุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 กุมพาพันธ์ จ้าง

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 กุมพาพันธ์ ซื้อ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายประยูร สุทธิรัตน์ – นายใส กอคูณ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คสล. ม.2 สายทางบ้านนายประยูร สุทธิรัตน์ – นายใส กอคูณ

ตาราง ป.ป.ช. 01 คสล. ม.2 สายทางบ้านนายประยูร สุทธิรัตน์ – นายใส กอคูณ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 มกราคม จ้าง

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 มกราคม ซื้อ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการธุรการ กองการสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการธุรการ กองการสวัสดิการ