ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายประยูร สุทธิรัตน์ – นายใส กอคูณ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คสล. ม.2 สายทางบ้านนายประยูร สุทธิรัตน์ – นายใส กอคูณ

ตาราง ป.ป.ช. 01 คสล. ม.2 สายทางบ้านนายประยูร สุทธิรัตน์ – นายใส กอคูณ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการธุรการ กองการสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการธุรการ กองการสวัสดิการ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการธุรการ กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการธุรการช่าง

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ่อเผาขยะ (หนองม่วง) ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน วงเงิน 113,600 บาท

ใบประมาณราคากลาง

แบบแปลน

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ่อเผาขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร.4

ปร.5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง ประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางนาเจริญ – คำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

img-161115171001

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางนาเจริญ – คำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

img-161110163321