สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2559

แบบ สขร. ปี 2559 เดือน กันยายน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบ สขร. ปี 2559 เดือน สิงหาคม