ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 สายทางคลองส่งน้ำ แอล 5 อาร์ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คสล. ม. 2 สายทางคลองส่งน้ำ L5R1

ตาราง ป.ป.ช. 01 คสล. ม.2 สายทางคลองส่งน้ำ L5R1

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านประเสริฐ ไพรศรี – บ้านหนองมะเกลือ) ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบแปลน

ตาราง ป.ป.ช. 01 คสล. ม.3

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน อบต.ฝางคำ จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการยาม

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝางเทิง จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศพด.

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน อบต.ฝางคำ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านงานคลัง จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการช่างโยธา

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการธุรการ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการธุรการ กองคลัง