สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน พ.ศ.2560

กันยายน ซื้อ60

กันยายน จ้าง60

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สิงหาคม ซื้อ60

สิงหาคม จ้าง60

สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560

กรกฎาคม ซื้อ60

กรกฎาคม จ้าง60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

มิถุนายน ซื้อ60

มิถุนายน จ้าง60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พฤษภาคม ซื้อ60

พฤษภาคม จ้าง60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

กุมภาพันธ์ ซื้อ60

กุมภาพันธ์ จ้าง60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

มกราคม ซื้อ60

มกราคม จ้าง60

สรุปผลการดำเนินงานจดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ธันวาคม ซื้อ 59

ธันวาคม จ้าง 59