สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 ธันวาคม จ้าง

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 ธันวาคม ซื้อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 พฤศจิกายน จ้าง

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 พฤศจิกายน ซื้อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 ตุลาคม จ้าง

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 ตุลาคม ซื้อ