สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

ธันวาคม 60 ซื้อ

ธันวาคม 60 จ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 พ.ย.ซื้อ

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 พ.ย. จ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 ต.ค. ซื้อ

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 ต.ค. จ้าง