ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องการยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560

ประกาศ

ประชาสัมพัน์ธ์การรับชำระภาษี

ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

13285855_814491168688157_879381757_n

7 สิงหาคม 2559 – ออกเสียงประชามติ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินหน้าจัดให้มีการออกเสียงประชามติ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดให้ มีการออกเสียงประชามติและประกาศผลการออกเสียงประชามติ รวมทั้งจัดพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติมและคำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจอย่างทั่วถึง ภายใต้หลัก 3 ป. คือ ประชาชนสะดวก ประชามติเที่ยงธรรม และ ประชาธิปไตยคุณภาพ

2 เรื่อง ที่คนไทยจะไปออกเสียงประชามติ  

 1. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
 2. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็น เพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

  คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ?

  คุณสมบัติ

  1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง)
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง

  และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
  2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
  3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  เตรียมพร้อมก่อนออกเสียงประชามติ

  1. ติดตามข้อมูลข่าวสารของร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติอย่างใกล้ชิด
  2. มีส่วนร่วมในการศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  3. วิเคราะห์หลักเหตุและผลอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงคะแนนออกเสียงประชามติ
  4. ทำความเข้าใจขั้นตอน และ วิธีการในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
  5. เตรียมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมี เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตน

  ตรวจสอบสิทธิก่อนออกเสียงประชามติ !

  • วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด
  • วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
  • วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วันสุดท้ายของของการเพิ่ม-ถอนชื่อ
  • สามารถใช้แอพพลิเคชั่นดาวเหนืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง ประชามติในการค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง สถานที่ออกเสียง และแผนที่เดินทางไปยังหน่วยออกเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

  ร่างรัฐธรรมนูญ

  • ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
  • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 ดาวน์โหลด
  • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 ดาวน์โหลด

  กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติ
   • พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
   • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชา สัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม กระบวนการและขั้นตอนการออก เสียง และการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ โทรทัศน์ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กําหนดวันออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขต จังหวัดทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด กรณีให้มีการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัว ประชาชน พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียง สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

  แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ดาวน์โหลด
  • คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ดาวน์โหลด
  • คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด (กรณียื่นเป็นคณะบุคคล) ดาวน์โหลด
  • แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ดาวน์โหลด

  สื่อประชาสัมพันธ์

  • เพลง “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” ดาวน์โหลด
  • ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การออกเสียง [PDF File] [AI File]
  • แผ่นพับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
  • สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ (235MB) ดาวน์โหลด
  • มาสคอตรณรงค์การออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
  • คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ 3 ฉบับ แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูฝน

จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ 3 ฉบับ แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูฝน

วันที่ 15 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 3201 คน)

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนลักษณะอากาศจะมีการแปรปรวนทั้งอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และฝนฟ้าคะนองในบางวัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้ ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคน สัตว์ และพืช ล้วนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

จังหวัดอุบลราชธานี จึงออกประกาศ 3 ฉบับ  ประกอบด้วย

1. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูฝน (http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/ewt_news.php?nid=5851&filename=index )

2. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดที่เกิดในสัตว์ที่มันในช่วงฤดูฝน (http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/ewt_news.php?nid=5852&filename=index)

3. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งเตือนโรคพืชที่ระบาดในช่วงฤดูฝน (http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/ewt_news.php?nid=5853&filename=index )

เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบและระมัดระวังโรคที่มาในช่วงฤดูฝน

ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/15 มิ.ย. 59