ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง ประมูลราคาจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

เอกสารการประมูลราคาพัสดุ เลขที่ 1/2559

บัญชีรายละเอียดทรัพย์สิน

 

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศสอบราคา

ใบแจ้งปริมาณงาน ปร.4

สรุปผลการประมาณการการกำหนดราคากลาง ปร.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหอถังประปา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหอถังประปา หมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางปรับปรุงหอถังประปา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๓ โครงการภายในตำบลฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๓ โครงการภายในตำบลฝางคำ รายละเอียด คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสร้างถนน คสล. ภายใน อบต.

ราคากลางถนน คสล. ภายใน อบต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (เส้นทางบ้านนางเกษร  เสมอสุข – ดอนปู่ตา)

ราคากลางถนน คสล. หมู่ที่ 4 (เส้นทางบ้านนางเกษร  เสมอสุข – ดอนปู่ตา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสร้างถนน หมู่ 4  (เส้นทางระหว่างหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด – บ้านนายฉลอง  ทองพิมพ์)

ราคากลางถนน คสล. หมู่ 4  (เส้นทางระหว่างหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด – บ้านนายฉลอง  ทองพิมพ์)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่เพื่อชุมชนบ้านโนนจิก ฯ

1. ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ E 4/2557

2.เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 4/2557

3.รายละเอียดปริมาณงาน