ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๓ ต.ค.๕๖ อ.สิรินธร

การเลือกตั้ง ส.อบต. ตำบลฝางคำ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๕๖

โครงการอบรมลูกเสือประชาธิปไตย ประจำหน่วยเลือกตั้ง

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน