ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

หน้า 1  หน้า 2  หน้า 3  หน้า 4  หน้า 5  หน้า 6  หน้า 7  หน้า 8  หน้า 9  หน้า 10  หน้า 11  หน้า 12  หน้า 13  หน้า 14  หน้า 15

 

ุประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นทางบ้านนางดาวเรือง บุญช่วย – บ้านนายสมคิด บุญช่วย)

ปร.4

 

ปร.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการก่อสร้างฯ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (เส้นทางบ้านนางจอม เพราะจันทร์)

ปร.4 

ปร.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ