ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้นคำกลาง หมู่ที่ 4 (สายทางบ้านนางอุทัย ภิญโญ – บ้านนายสมศักดิ์ เกิดเทศ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

ปร.4

ปร.5

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ภายในบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนายพัน ดุจดา ไปโรงเพาะเห็ด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

ปร.4

ปร.5 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านคำก้อมหมู่ที่ 1 (สายทางเลียบคลองส่งน้ำ L7)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

ปร.4

ปร.5

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายชาย ขันสะอาด ไปวัดอุดมสิทธิ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไ้ด้รับจัดสรรฯ

ปร.4

ปร.5

ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางภายในบ้านคำก้อม (สายทางเลียบคลองส่งน้ำ L8)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

ปร.4

ปร.5

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. รูปตัว U พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3 (เส้นทางบ้านนายนิยม พิมพา – บ้านนางกัณหา อาสาจิตต์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

ปร.4

ปร.5