ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2559

ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคำกลาง หมู่ 4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปร.4

ปร.5

ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (บ้านนายศรีมอง ปราสาทศรี ไปบ้านนายวิเชียร ยืนมั่น)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปร.4

ปร.5