ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 2

เอกสารหมายเลข 3

เอกสารหมายเลข 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง ประมูลราคาจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

เอกสารการประมูลราคาพัสดุ เลขที่ 1/2559

บัญชีรายละเอียดทรัพย์สิน