ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปร.4

ปร.5

ราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปร.4

ปร.5

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2559

แบบ สขร. ปี 2559 เดือน กันยายน