ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ่อเผาขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร.4

ปร.5

ประกาศราคากลางถนน คสล. (เส้นทางข้างหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร) หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร.4

ปร.5

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (เส้นทางข้างวัดสิทธิอุดม) หมู่ที่ 2 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ปร.4

ปร.5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง ประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางนาเจริญ – คำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

img-161115171001

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางนาเจริญ – คำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

img-161110163321

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นทางบ้านนายบุญมี อุ่นใจ – นายที เงินเรียง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปร.4

ปร.5

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง ประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางนาเจริญ – คำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตุลาคม ซื้อ 59

ตุลาคม จ้าง 59