ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องการยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560

ประกาศ

ประชาสัมพัน์ธ์การรับชำระภาษี

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พฤศจิกายน ซื้อ 59

พฤศจิกายนจ้าง 59