ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 (เส้นทางบ้านนายสมศักดิ์ ศรีพราย – ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ) ตำบลฝางคำ

ปร.4,ปร.5

แบบแปลน

ตาราง ป.ป.ช. 01

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนายสมหมาย วันตุ้มไปบ้านฝางเทิง) ตำบลฝางคำ

ปร.4,ปร.5

แบบแปลน

ตาราง ป.ป.ช. 01

สรุปผลการดำเนินงานจดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ธันวาคม ซื้อ 59

ธันวาคม จ้าง 59