ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

 เรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการบริการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล ภายในเขตตำบลฝางคำ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

มกราคม ซื้อ60

มกราคม จ้าง60