ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศ เจตจำนงการบริการงานด้วยความสุจริต

นายบุญมี  พิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน อบต.ฝางคำ จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการยาม

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝางเทิง จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศพด.

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน อบต.ฝางคำ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านงานคลัง จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการช่างโยธา

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการธุรการ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการธุรการ กองคลัง

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการธุรการ กองการสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

แบบ ปปช.07 จ้างเหมาบริการธุรการ กองการสวัสดิการ