ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านประเสริฐ ไพรศรี – บ้านหนองมะเกลือ) ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบแปลน

ตาราง ป.ป.ช. 01 คสล. ม.3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 พฤศจิกายน จ้าง

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 พฤศจิกายน ซื้อ