ข้อบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

ข้อบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 ธันวาคม จ้าง

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 ธันวาคม ซื้อ