ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายอุดม กำแหง – นายประสิทธิ บุญกอ

คสล. หมู่ที่ 1

ตาราง ป.ป.ช. 01 คสล. ม.1

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายประยูร สุทธิรัตน์ – นายใส กอคูณ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คสล. ม.2 สายทางบ้านนายประยูร สุทธิรัตน์ – นายใส กอคูณ

ตาราง ป.ป.ช. 01 คสล. ม.2 สายทางบ้านนายประยูร สุทธิรัตน์ – นายใส กอคูณ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 สายทางคลองส่งน้ำ แอล 5 อาร์ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คสล. ม. 2 สายทางคลองส่งน้ำ L5R1

ตาราง ป.ป.ช. 01 คสล. ม.2 สายทางคลองส่งน้ำ L5R1

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 มกราคม จ้าง

แบบ-สขร.-ปีงบประมาณ-2561 มกราคม ซื้อ