ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลฝางคำ

เดิมที่ตำบลฝางคำขึ้นอยู่กับ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลฯ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน  ต่อมาเมื่อปี  2511  ได้สร้างอ่างเก็บน้ำนิคมฯลำโดมน้อย หรือ เขื่อนสิรินธร ประชาชนบ้างส่วนในบริเวณดังกล่าวจึงได้ย้ายมาก่อตั้งบ้านใหม่ ขึ้นอยู่กับ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลฯมีทั้งหมด  9 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกเป็นตำบลฝางคำ และได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ในปี พ.ศ. 2535  ให้ตำบลฝางคำขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสิรินธรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  มีทั้งหมด  4  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านคำก้อม  หมู่ที่ 2 บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 บ้านคำกลาง   กำนันของตำบลฝางคำตั้งแต่คนแรกถึงคนปัจจุบัน ดังนี้

1.  นายกอบกิจ    พิกุลสวัสดิ์                 2.  นายผุย   แก่นทน

3.  นายวิศิษฐ์   ญาวงศ์                          4.  นายบุญมี    บุญดิเรก

5.  นายบุญมี   พิกุล                                6.  นายสุระชัย  ญาวงศ์

7.นายสมคิด  บุญช่วย

ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่  1  บ้านคำก้อม

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2465  ซึ่งแยกการปกครองมาจาก ตำบลโนนกลาง  อำเภอพิบูลมังสาหาร  โดยการนำของ

นายเคน  จันทร์ส่อง  อพยพราษฎรมาจากบ้านดอนจิก  ตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน

5  ครัวเรือน ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากหมู่บ้านอื่นๆมาตั้งถิ่นฐานจนเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นและมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับ  ดังนี้

1.  นายเคน   จันทร์ส่อง                                       2.  นายหมุน   อรุณรัตน์

3.  นายเดช   นาคูณ                                               4.  นายคำมี  บุญกอ

5.  นายเจียง  ปราสาทศรี                                     6.  นายทองอุ่น   ดวงคำ

7.  นายผุย   แก่นทน                                             8.  นายวิศิษฐ์   ญาวงศ์

9.  นายบุญมี   บุญดิเรก                                        10.  นายสุระชัย   ญาวงศ์

ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่  2  บ้านฝางเทิง

บ้านฝางเทิง  หมู่ที่  2  ตำบลฝางคำ  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  เดิมอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลฝางคำ อำเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีห้วยใหญ่   2  ห้วย  คือ ห้วยฝาง และห้วยคำ  ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจาก   ตำบลพิบูลมังสาหาร  ต่อมาปี  พ.ศ.  2511  มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร  ประมาณ พ.ศ. 2512  น้ำท่วมหมู่บ้านไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้ จึงได้ย้ายหมู่บ้านมาตั้งอยู่ในที่ดินของ นายคูณ  แสนทวีสุข ที่อุทิศให้ชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนใหม่และยังคงใช้ชื่อหมู่บ้านเดิมว่า “ฝางเทิง”  จนถึงปัจจุบัน  มีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้

1.  นายบุญมา   เสาหิน

2.  นายบุญมี   แก้วดอน

3.  นายศรี  ฝางคำ (ปัจจุบัน)

ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่  3  บ้านโนนจิก

บ้านโนนจิก  หมู่ที่ 3 ตำบลฝางคำ  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี เดิมแยกมาจากบ้านหนองหว้าห้วยตาหน่วย (เป็นคุ้มบ้านหนึ่งของบ้านหนองมะเกลือ  ตำบลโนนกลาง  อำเภอพิบูลมังสาหาร) เมื่อประมาณปี พ.ศ.  2497  โดยมีนายขำ  เชื้อโชติ , นายสา  วรรณรมย์  , นายนวล  ทองล้อม  และนายใบ  เจนจบ  เป็นกลุ่มผู้นำ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นป่ารก  มีต้นจิกจำนวนมากและเป็นพื้นที่โนน   จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านโนนจิก” เดิมเป็นหมู่ที่  16  ตำบลโนนกลาง  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายใบ  เจนจบ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ต่อมามีการแยกการปกครอง  ตำบลโนนกลาง  ออกเป็นตำบลฝางคำ ยังขึ้นกับ  อำเภอพิบูลมังสาหาร

ต่อมา  เมื่อปี พ.ศ.  2534  ได้มีพระราชกฤษฏีกา  ตั้งอำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยแยกตำบลจากอำเภอพิบูลมังสาหาร  5  ตำบล (รวมทั้งตำบลฝางคำ) และแยกจากอำเภอโขงเจียม  1  ตำบล  จึงทำให้หมู่บ้านโนนจิก  หมู่ที่  3  ตำบลฝางคำ  ขึ้นการปกครองกับอำเภอสิรินธร  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้

1.  นายใบ  เจนจบ                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ปี พ.ศ.  2510 – 2524

2.  นายหนู  เชื้อโชติ             เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ. 2524 -2529 แยกจากตำบลโนนกลาง  เป็นตำบลฝางคำ อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

3.  นายสา   ศิลาชัย                เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ. 2529 – 2535  แยกจากอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นอำเภอสิรินธร

4.  นายชุมพล  เครือคำ          เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ. 2535 – 2546

5.  นายสมบัติ  สายสะโน    เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ. 2546 – 2551

6.  นายสมพงษ์  สาปัดสี      เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่  4  บ้านคำกลาง

บ้านคำกลางก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.  2535  โดยแยกออกจากบ้านคำก้อม  หมู่ที่  1  ตำบลฝางคำ   อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้

1.  นายบุญมี  พิกุล                เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและกำนันตำบลฝางคำ  ปี พ.ศ. 2535 – 2552

2.  นายคำหล้า  อ้วนผิว         เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

ที่ตั้งและขนาด

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  1  ใน  6  องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอสิรินธร       ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ    เลขที่  122  บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4  ตำบลฝางคำ  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศระทรวงมหาดไทย  และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่   16  ธันวาคม  2539  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กขึ้นอยู่กับ อำเภอสิรินธร  อยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอสิรินธร ห่างจากอำเภอสิรินธร  ประมาณ  8  กิโลเมตร   อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ  65  กิโลเมตร

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น   7.62     ตารางกิโลเมตร  หรือ  4,762.50   ไร่

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่างๆ ดังนี้ทิศ

เหนือ                 ติดต่อกับ  ตำบลคันไร่  อำเภอสิรินธร

ทิศใต้                      ติดต่อกับ  ตำบลโนนกลาง  อำเภอพิบูลมังสาหาร

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ  อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร  อำเภอสิรินธร

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ  ตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับทำนา    ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรและมีคลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่าน  ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง

 

แสดงความคิดเห็น

หนึ่งความคิดบน “ข้อมูลทั่วไป

  1. พอดีผมตามหาพ่อผมไม่เจอพ่อมาตั้งแต่เล็กๆแล้วผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อหลายปีมาแล้วได้ยินแต่ป้าเร่าว่าเขาอยุ่บ้านคำก้อนแต่ผมก็ไม่รุ้ว่าเขาจะอยุ่นั้นจริงหรึเปล่าผมก็อยากจะรบกวนพี่ๆช่วยผมให้ได้เจอพ่อได้ไหมคับ….พ่อผมชื่อนายสายันต์ ศรีขาว….ส่วนผมชื่อ…ศรราม. ศรีขาว..คับรบก่วนช่วยผมน่อยนะคับหากใครใจบุญ…หากมีใครอยากช่วยผม…0973490626นี้คับเบอร์ผม

    • เขาชื่อ พ่อยัน อยู่บ้านฝางเทิง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้เอาเบอร์โทรไปให้พ่อแล้วนะ พอดีอยู่หมู่บ้านเดียวกัน ขอให้ได้เจอกันเร็วๆนะค่ะ โชคดีจ้า

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>